Интернет Банкиране

Действията, които може да извършвате са:

 • Достъп до Вашите пари от всяко място с компютър с интернет;
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в клон на Банката;
 • Справочна информация за наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни), както и информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и др.);
 • Лесен начин за плащане на сметки за комунални услуги;
 • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ;
 • Преводи по сметки в Банката в лева и валута, както и междубанкови в лева и валута, включително и към Бюджета;
 • Възможност за откриване на сметка и издаване на банкова карта (дебитна и допълнителна кредитна карта на името на титуляра).

В реално време може да проверите:

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки;
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);
 • Операциите извършени с Ваши банкови карти и статус на картите;
 • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
 • Размерът на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити и др.;
 • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF.

Докато пиете кафето си можете да:

 • Плащате комунални услуги чрез извличане на задължение за ток, вода, парно, телефон, GSM и др. При въвеждане на клиентския номер, автоматично се извежда размерът на задължението, в случай че има такова към момента. Вие решавате да го платите веднага или в бъдеще;
 • При регистриране на плащането, с всяко влизане в меню "Плащане на сметки" в табличен вид ще виждате текущите задължения за всички запазени абонатни номера по доставчици на битови услуги;
 • Ако ползвате един от допустимите методи за подписване (КЕП или цифров сертификат от банката) може да дадете съгласие за директен дебит на битова сметка, при което Банката автоматично всеки месец ще плаща на доставчика задължението Ви със средства от разплащателната Ви сметка.

В раздел "Преводи" можете да правите:

 • Преводи между Ваши сметки в Банката – в лева и валута;
 • Вътрешнобанкови преводи към трети лица в лева и валута;
 • Междубанкови преводи в лева чрез платежните системи БИСЕРА или РИНГС;
 • Междубанкови преводи във валута, включително експресни;
 • Преводи към Бюджета – от това меню можете да платите вашите данъци, социални и здравни осигуровки и др. към бюджетни сметки;
 • Глоби към КАТ – можете да платите глоба по фиш, включително и електронен, както и глоба по наказателно постановление;
 • Е-фактура – ако има издадена е-фактура на Ваше име можете да проверите нейната стойност и да я платите.

Картата ви за интернет пазаруване:

 • Виртуалната карта е предназначена специално за плащане на стоки и услуги чрез интернет в български и международни сайтове;
 • Виртуалната карта се захранва с необходимата сума непосредствено преди плащането с нея чрез меню "Нареждане на преводи". Така се осигурява максимална защита на средствата Ви.
 • Научете повече

Спестявайте според личните си възможности:

 • Спестовната компонента е допълнение към водещата разплащателна сметка, което може да се ползва само чрез ДСК Директ. Притежава характеристиките на спестовен влог. Спестяването и тегленето се извършват единствено чрез водещата разплащателна сметка;
 • Виртуалният срочен депозит е компонент на разплащателна сметка с по-високи лихвени нива от стандартен срочен депозит, който можете да си откриете в банков офис. Може да бъде създаден само във валутата на разплащателната сметка, от която се извършва първоначалното захранване – без превалутиране.

За да сте спокойни:

 • С потребителското си име и парола за Интернет банкиране можете да получите справочна информация, както и да прехвърляте суми между свои сметки;
 • Нареждането на средства по сметки на други лица изисква задължителна идентификация чрез допълнителни елементи за сигурност:

  - Цифров сертификат + уникален SMS код, валиден в рамките на 15 минути, изпращан безплатно от Банката до мобилен номер, посочен лично от Вас;

  - Универсален електронен подпис. Чипът, съхраняващ подписа, се намира на защитен с парола външен носител, който можете да разкачите от компютъра си веднага щом приключите с неговото използване.